SSS

SIK SORULAN SORULAR

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

VERİ İŞLEYEN KİMDİR?

Veri işleyen; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Örneğin, Şirketinizin anlaşmalı olduğu, verilerinizi saklayan bulut hizmeti sağlayıcıları veri işleyendir. Bunun gibi şirketinizin direktifleri altında çalışan çağrı merkezi de veri işleyen olarak kabul edilecektir.

VERİ İLGİLİSİ KİMDİR?

Kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. Yani kimlik iletişim lokasyon vb kişisel verileri işlenen kişiyi ifade eder.

İRTİBAT KİŞİSİ KİMDİR?

KVKK Tanımlar başlıklı 3. Maddesinde yer almayan bir kavramdır. Kanunda yer almamasına rağmen, yönetmelikle Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler için de veri sorumlusu temsilcisi tarafından, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi şeklinde tanımlanmıştır.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

Bir kişinin verisi işlenmeye başlanmadan alınan verilerin kim tarafından ne amaçla toplandığının ve işleneceğinin, üçüncü taraflara aktarım olup olmayacağının, ne kadar süreyle saklanacağının belirtildiği sade bir dille yazılmış metindir.

VERBİS NEDİR?

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi şeklinde Kanunda tanımlanmıştır. Daha sonra Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik ve rehberlerle hangi bu sistemde yer alacağı belirlenmiştir.

VERBİSE KAYDIMI ŞİRKET ÇALIŞANI YAPARSA SAKINCASI VAR MIDIR?

Kayıt yapılırken önemli olan tüm şirket faaliyetleri gözden geçirilerek doğru ve güncel bilgilerin sisteme kaydedilmesidir. Şirket çalışanı önünde bir veri envanter olmadan VERBİS kaydı yapmakla Kuruma eksik veya yanlış bilgi vermiş olacaktır. Bu ise Veri Sorumlusunun yükümlülüğüne aykırılık teşkil edecektir. Kurum tarafından yaptırımla karşı karşıya kalma riski vardır.

VERBİSE KAYIT İÇİN SON TARİH NEDİR?

VERİ SORUMLULARIKayıt Yükümlülüğü
Başlangıç Tarihi
Kayıt Yükümlülüğü
Son Tarihi
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı
25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
01.10.201830.06.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları01.10.201830.06.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı
25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli
kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
01.01.201930.09.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları01.04.201931.12.2020

VERİ ENVANTERİ NEDİR?

Şirketin geçmişten bugüne işlediği ve işlemekte olduğu ve gelecekte de işleyeceği verilerin faaliyet bazlı olarak bir tabloya dönüştürülerek, şirketin yol haritasını, risk durumunu ortaya koyan envanterdir. VERBİS kayıt yükümlüsü olan veri sorumlularının veri envanteri hazırlamaları da zorunludur.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Görüldüğü gibi verinin elimize geçmesiyle veri işleme faaliyeti başlamış kabul edilir.